Морально-етичні форми врегулювання конфлікту формують ментально здорову особистість

Важливою метою діяльності сучасного закладу освіти є формування і розвиток фізично та морально здорової, високоінтелектуальної особистості, здатної до постійного саморозвитку, самовиховання і самореалізації, провідними орієнтирами у життєдіяльності якої є загальнолюдські цінності, навчання розумінню самого себе та інших, своєчасна адаптація до нових вимог суспільства. У час, коли умови життя швидко, іноді й кардинально змінюються, неможливо переоцінити актуальність проблеми конфлікту та способів і методів його вирішення. З метою формування міжпредметних зв’язків між навчальними дисциплінами, поглиблення та удосконалення знань здобувачів освіти про конфлікт, формування навичок позитивної та гармонійної взаємодії з оточуючими людьми, з соціумом, навчання раціональних та послідовних дій в конфліктних ситуаціях, вироблення вмінь контролювати власні емоції та поведінку в умовах сьогодення, для здобувачів освіти 3 курсу спеціальності «Туризм і рекреація » було проведено відкрите заняття із елементами тренінгу з дисципліни «Етика й естетика» на тему: «Конфлікт та морально-етичні аспекти його вирішення». Викладачка дисципліни Баранецька З.М., активно залучала здобувачів освіти до обговорення, використала інноваційні методи та підходи в роботі. Здобувачі освіти вміло були залучені до командного та імітаційного навчання, активно брали участь в дискусіях, вдосконалювали навички саморегуляції та емпатії. При виконанні практичних вправ мали змогу використовувати актуальні морально-етичні способи виходу із конфлікту, вчилися аналізувати особливості власного характеру, конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, позитивно та продуктивно взаємодіяти на рефлексивній основі. На занятті були присутні завідувачка юридичного відділення Наконечна І.М. та голова циклової комісії професійної та практичної підготовки (спеціальності «Туризм і рекреація») Вольвин Е.М.