Завдання і пріоритети

Основним завданням діяльності циклової комісії професійної та практичної підготовки «Туризм» – підготовка майбутніх професіоналів

Наші пріоритети: «Єдність теорії і практики – запорука формування професійної компетенції  спеціаліста»

Мета та завдання діяльності циклової комісії

Мета. Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців галузі сфери обслуговування шляхом поєднання теоретичних знань та їх практичного застосування на базі сучасних інформаційних технологій, які здатні реалізовуватися у процесі професійного удосконалення і комунікаційних механізмів сучасності.

 Завдання:

 • Підвищувати професійні компетентності засобами самоосвіти та методичної роботи.
 • Зміцнювати міжпредметні зв’язки з фундаментальною та прикладною освітою та формувати на цій основі предметні, ключові та професійні компетентності.
 • Здійснювати індивідуалізацію освітнього процесу та удосконалювати систему самостійної роботи студентів.
 • Формування загальних компетентностей та результатів навчання фахового молодшого бакалавра, залучаючи студентів до навчально-дослідницької діяльності.
 • Вивчати , впроваджувати та пропагувати сучасний педагогічний досвід.
 • Удосконалювати комплекси навчально-методичного забезпечення викладання предметів циклової комісії.
 • Розробляти і удосконалювати систему програмованого контролю предметів циклової комісії.

Формування компетенцій:

 • Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій розвитку індустрії гостинності.
 • Здатність використовувати професійний інструментарій методологічних засад розвитку туризму, ресурсний потенціал країн, регіонів: маркетингову, туристичну інформацію, технологію обслуговування, технологію складання турпродукта для розв’язання типових задач професії.
 • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі навчання і в господарській діяльності суб’єктів сфери обслуговування.
 • Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично аналізувати джерела інформації в області менеджменту сфери обслуговування.
 • Здатність діяти соціально відповідально.
 • Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, культурних, економічних питань.
 • Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні ситуації у професійній діяльності.
 • Здатність використовувати знання основних нормативно-правових, експлуатаційних, довідкових матеріалів, чинних стандартів, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі сфери обслуговування.
 • Здатність розробляти професійні проєкти та забезпечувати їх операційну реалізацію.
 • Здатність використовувати сучасні методи обробки інформації для організації та управління сфери обслуговування.
 • Здатність створювати послуги сфери обслуговування.
 • Здатність володіти технікою використання прикладних програм, здійснювати технологічний процес у підрозділі з використанням комп’ютерів та інших технічних засобів.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (мовами) на професійному рівні
 • Здатність до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності в освіті для постійного поглиблення освітньої та фахової підготовки, перетворення набуття освіти в процес, який триває впродовж усього життя людини.

Завдання визначені, тепер  прямуємо до виконання і практичної реалізації !